Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby.  Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny; numer telefonu;  zawód/pełnione stanowisko/pełniona funkcja; data urodzenia; adres poczty elektronicznej lub innej formy komunikacji elektronicznej.

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Fundacja "Inicjatywa Missio", Pl. Piłsudskiego 1/5, 44-100 Gliwice, zwany dalej administratorem; administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

Dlaczego chcemy przetwarzać dane osobowe?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

  • organizacja konferencji i innych wydarzeń chrześcijańskich
  • organizacja rekolekcji Jezus Żyje
  • prowadzenia działań informacyjnych

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Komu możemy przekazać dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami np. do firm ubezpieczeniowych celem zawarcia ubezpieczenia objętego w umowie oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych , sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Fundacja "Inicjatywa Missio", Pl. Piłsudskiego 1/5, 44-100 Gliwice w celach:

  • organizacja konferencji i innych wydarzeń chrześcijańskich
  • organizacja rekolekcji Jezus Żyje
  • prowadzenia działań informacyjnych

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem (am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści  swoich danych i prawie ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.